Cám lợn 888Feed : 890

Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái hậu bị và nái chửa

Danh Mục: Cám lợn 888Feed
890 là thức ăn hỗn hợp cho lợn nái hậu bị và nái chửa giúp vật nuôi Sai con, Khoẻ mạnh, Đồng đều.

Loại bao: 25

Đạm: 13,5%

Không chứa hóa chất, kháng sinh

Chất bổ sung: Khoáng hữu cơ, Xơ tiêu hoá

Bình Luận