HF-4

THỨC Ăn HỖN HỢP ChO HEO SIÊU TỪ 20 - 50 kg Pr: 17,5% Me: 3.100 Kcal/kg Lysine: 1,1%

Bình Luận