Cám gà 888Feed : 823

Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 43 - xuất chuồng

Danh Mục: Cám gà 888Feed
823 là thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 43 - XC giúp vật nuôi Lớn nhanh, Dày lườn, Đẹp mã.

Loại bao: 25

Đạm: 17%

Không chứa hóa chất, kháng sinh

Chất bổ sung: Axit Amin, Vitamin, Khoáng hữu cơ

Bình Luận