Cám lợn 888Feed : 890S

Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái hậu bị và nái chửa cao sản

Danh Mục: Cám lợn 888Feed
890S là thức ăn hỗn hợp cho lợn nái hậu bị và nái chửa cao sản giúp vật nuôi Sai con, Khoẻ mạnh - Đồng đều, Hiệu quả vượt trội.

Loại bao: 25

Đạm: 15%

Không chứa hóa chất, kháng sinh

Chất bổ sung: PolyPhenol, Khoáng hữu cơ, Xơ tiêu hoá

Bình Luận