Cám lợn Hanofeed : DL-2

Thức ăn siêu đậm đặc cho lợn thịt từ cai sữa - xuất chuồng

Danh Mục: Cám lợn Hanofeed
DL-2 (25) là thức ăn siêu đậm đặc cho lợn thịt từ 10kg - XC giúp vật nuôi lớn nhanh, nhiều nạc.

Loại bao: 25

Đạm: 0.46%

Không chứa hóa chất, kháng sinh

Bình Luận