Cám vịt ngan 888Feed : 832

Thức ăn hỗn hợp cho vịt ngan từ 22 ngày tuổi - xuất chuồng

832 là thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan thịt từ 22 ngày tuổi - XC giúp vật nuôi Lớn nhanh, Dày lườn, Đẹp mã.

Loại bao: 25

Đạm: 16%

Không chứa hóa chất, kháng sinh

Chất bổ sung: Axit Amin, Vitamin, Khoáng hữu cơ

Bình Luận